Acest website foloseste cookie-uri
Este necesar să acceptați cookie-urile noastre pentru a folosi corespunzător website-ul. Nu colectăm momentan nici o informație personală.
×

Consiliul Județean Bihor organizează, la sediul său din Mun. Oradea, P-cul Traian, nr. 5, Jud. Bihor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Centrul de Cultură al județului Bihor.

Condiţii de participare:

a) are cetăţenia română sau a unuia din statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

1. Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Arte Vizuale;

2. Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Studi culturale, Domeniul de licență (DL) – Studii culturale;

3. Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Muzică, Domeniul de licență (DL) – Muzică;

4. Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) - Istoria şi teoria artei, Domeniul de licență (DL) – Istoria şi teoria artei;

d) are experienţă în domeniul activităţii manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului;

e) vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani;

f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 5 ani;

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România, condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management;

i) nu a fost lucrător al Securitătii sau colaborator al acesteia, în sensul art.2, lit. a) - c) din Ordonanța de Urgență a Guvemului nr. 2412008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;

j) cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Calendarul concursului:

  • 16.01.2023, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
  • 06.02.2023, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
  • 07.02.2023, selecţia dosarelor;
  • 08-15.02.2023, analiza proiectelor de management prima etapă;
  • 16-20.02.2023, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului - a doua etapă.
  • în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua aducerea la cunoştinţa candidaţilor şi la cunoştinţa publică, a rezultatului concursului şi afişarea acestuia.
  • candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la Compartimentul resurse umane, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de concurs în 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.
  • în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Consiliului Județean Bihor, până la data de 06.02.2023 – ora 16:00, la Compartimentul resurse umane - camera 24.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

1. cererea de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;

2. copie de pe actul de identitate;

3. curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);

4. copii de pe diplomele de studii şi, după caz, după documentele care atestă efectuaroa unor specializări;

5. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

6. cazierul judiciar în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

7. copia carnetului de muncă şi, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator), conform modelului anexat;

8. declaraţie pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani, conform modelului anexat;

9. declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, sa renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;

10. proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic de tip PDF pe suport CD sau DVD - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul Instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei sau orice alte elemente care pot duce la identificarea candidatului în cadrul textului, pe suportul tip CD sau DVD sau în proprietăţile fişierului electronic de tip PDF).

Proiectul este limitat la un număr de 40 de pagini plus anexe (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: times new roman, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat, prima pagină a proiectului de management va fi structurată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a caietului de obiective aprobat; proiectul de management nu va conţine alte titluri/capitole/subcapitole, decât cele menţionate în structura proiectului de management prevăzută în caietul de obiective aprobat).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoţite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane (telefon: 0259-418778) din cadrul Consiliului Județean Bihor.

BIBLIOGRAFIE:

a) Constituţia României, republicată;

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 aprobată prin Legea nr. 353/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului- cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

f) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

l) Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare;

m) Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

DESCARCATI DOCUMENTELE AFERENTE

Publicat pe site-ul și la sediul autorității și institutiei publice de cultură în data de 16.01.2023.

×

TOP