Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale BIHOR

Dacă știi să cânți la vioara cu goarnă, înscrie-te la Festivalul-concurs ”Dorel Codoban” ediția a VII-a !

Festivalul-concurs se va desfășura Duminică 18 august 2019, pe platoul din Roșia, comuna Roșia, începând cu ora 14:30.

La concurs pot participa soliști instrumentiști amatori cu vârsta cuprinsă între 15-50 de ani. Concurenții vor prezenta două piese de joc (fără alte instrumente) doar cu acompaniament de tobă.  

Pe lângă premiile în bani  respectiv, Premiul I 500 lei, Premiul II 400 lei, Premiul III 300 lei, Marele premiu al evenimentului va fi o vioară cu goarnă (cu aparat Supraphon)  realizată de meșterul Marius Mihuț din Cihei.

Concursul se va desfășura sub formă de spectacol cu public, întregul festival fiind televizat.Înscrierile se pot face și în Roșia, la locul desfășurării concursului ora 14:00.

Împreună pentru Marea Unire

Marți, 3 iulie la Casa de Cultură a Sindicatelor, începând cu ora 18:00, iubitorii muzicii și dansului popular sunt invitați la spectacolul folcloric ”Împreună pentru Marea Unire”. Spectacolul, dedicat Centenarului Marii Uniri, va avea un program foarte variat. Își dau concursul: Ansamblul folcloric ”Nuntașii Bihorului”: Maria Haiduc, Maria Sidea, Mariana Militaru Blaj, Florica Ruja, Antonela Ferche-Buțiu, Roxana Berinde, Alexandra Durgheu, Maria – Ioana Cobzaș, Radu Barbura, Ciprian Mocan, Alexandru Carțiș,

Continuați lectura

Festivalul naţional de folk 2018

Festivalul naţional de folk de la Oradea din acest an va fi o ediţie specială, sub genericul "Străbunii", fiind organizat de Asociaţia Pro Lirica din Oradea, în perioada 30 iunie - 1 iulie, în Cetatea orădeană şi dedicat Centenarului Marii Uniri.

Continuați lectura

Scoaterea la concurs (1) unui post de consultant artistic IA, studii superioare în cadrul Compartimentul de Cercetare, Conservare, Promovare și Educație Permanentă

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI

PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE BIHOR

anunță

Scoaterea la concurs (1) unui post de consultant artistic IA, studii superioare în cadrul Compartimentul de Cercetare, Conservare,  Promovare și Educație Permanentă

 Concursul se organizează la sediul C.J.C.P.C.T. Bihor în data de

 • 21 octombrie 2019, ora 10.00 - probă scrisă;
 • 23 octombrie 2019, ora 10.00 -

 Dosarele de înscriere se depun pâna la data de 14 octombrie 2019.

In vederea participării la concurs sau examen pentru ocuparea unui post vacant ori temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 2. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • studii superioare în domeniul artelor, ştiinţelor umaniste sau sociale, absolvite cu diploma de licenţă;
 • vechime min. 6 ani și 6 luni.

         -       cunoasterea culturii traditionale a minoritatilor din judetul Bihor: maghiara, roma, slovaca;

 • cunostinte de operare PC;

În vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a depune, în termenul comunicat prin anunţul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs, prevăzute la art. 6 Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 după cum urmează:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

 1. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  

 1. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

   

 1. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

   

 1. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

   

 1. g) curriculum vitae.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, Compartimentul Contabilitate și Administrativ, Oradea, P-ța 1 Decembrie nr.12, tel. 0259413922 sau pe pagina de internet a institutiei: www.culturabihor.ro.

 

 

 

 

Bibliografie

 

Privind concursul pentru ocuparea postului de consultant artistic gr.IA:

 

 

OUG. Nr.118/2006 privind înființarea și desfășurarea activițății așezămintelor culturale

 

Legea 477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

 

Legea 53/2003 Codul Muncii

 

Legea nr.33 din 29 apr. 1995 pentru ratificarea Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, incheiata la Strasbourg la 1 februarie 1995

 

Istoria si traditiile moniritatilor din Romania” Toader Nicoara 2005, ISBN 973-0-04229-2

 

 

Concursul Judeţean de Muzică „Cântaţi cu noi”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Bihor, Liceul Teologic Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu”, Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” și Liceul Vocațional Pedagogic ,,Nicolae Bolcaș din Beiuș organizează, Concursul Judeţean de Muzică „Cântaţi cu noi”, concurs cuprins în cadrul proiectului educativ cu acelaşi titlu, dedicat tuturor elevilor de gimnaziu şi liceu cu aptitudini muzicale deosebite.

Continuați lectura

 • 1
 • 2